ΚαταστατικόΚ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Του Σωματείου με την επωνυμία

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΕΙ
ΔΑΦΝΑΙΩΝ (ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
 
ΑΡΘΡΟ 1
Ο Σύλλογος των εν Αθήναις και Πειραιεί Δ Α Φ Ν Α Ι Ω Ν (Δάφνης Καλαβρύτων) έχει έδρα την Αθήνα, οδός Θεμιστοκλέους, αριθμός 4.
Σκοπός του Συλλόγου είναι : α)η αλληλοβοήθεια των μελών του, β)η επικοινωνία όλων των συμπολιτών που διαμένουν μακριά από την γενέτειρα Δάφνη, η υποστήριξη και αρωγή των εξ αυτών απόρων καθώς και η πνευματική και ηθική εξύψωσή τους, γ)η επιτέλεση κοινωφελών έργων στη Δάφνη, δ)η προστασία της χλωρίδας και της πανίδας της περιοχής, ε)η προστασία των δασών και του φυσικού περιβάλλοντος, στ)η προστασία των Αρχαιολογικών χώρων και μνημείων, ζ)η πραγματοποίηση πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων στη γενέτειρα Δάφνη (Στρέζοβα), που θα τελούν υπό την αιγίδα του Δ.Σ. του Συλλόγου με τη συνεργασία των φορέων της περιοχής και γενικά η πραγματοποίηση κάθε έργου που θα συμβάλλει στην πρόοδο της Δάφνης.
 
ΑΡΘΡΟ 2
Για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών, ο Σύλλογος θα τελεί σε άμεση συνεργασία με οποιονδήποτε άλλο Σύλλογο ο οποίος επιδιώκει τους ίδιους σκοπούς .Επίσης ο Σύλλογος θα μεριμνήσει για την ίδρυση ίδιων προοδευτικών Συλλόγων στη Δάφνη και αλλού, με τους οποίους θα τελεί σε άμεση επαφή για την καλύτερη εξυπηρέτηση των από το προηγούμενο άρθρο προβλεπομένων σκοπών του. Επίσης ο Σύλλογος θα μεριμνήσει για να δίνονται δωρεάν για τα μέλη του διαλέξεις επί χρησίμων θεμάτων.
 
ΑΡΘΡΟ 3
Μέλη του Συλλόγου μπορούν να γίνονται μετά από προφορική ή έγγραφη αίτηση τους, όλοι οι καταγόμενοι από τη Δάφνη, αδιακρίτως φίλου, ή έχουν συζύγους από τη Δάφνη. Επίσης με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορούν να εγγραφούν ως μέλη του Συλλόγου και πρόσωπα που έχουν ιδιαίτερο δεσμό καταγωγής με τη Δάφνη. Από τα μέλη θεωρούνται τακτικά όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Αθηνών Πειραιά και Περίχωρων Δαφναίοι, έκτατα δε όλοι οι οπουδήποτε αλλού εγκατεστημένοι Δαφναίοι.
 
ΑΡΘΡΟ 4
Μέλη του Συλλόγου μπορούν να γίνουν και πολιτευόμενοι, οι οποίοι έχουν όλα τα δικαιώματα των μελών, εκτός από το δικαίωμα να συμμετέχουν στην Διοίκηση του Συλλόγου.
 
ΑΡΘΡΟ 5
Κάθε μέλος του Συλλόγου υποχρεούται να καταβάλλει :
Α) για δικαίωμα εγγραφής δραχμές δύο χιλιάδες (2000 δρχ)
Β) ετήσια συνδρομή δραχμές χίλιες διακόσιες (1200 δρχ)
Οι ανωτέρω καταβολές θα γίνονται στον ταμία του Συλλόγου ο οποίος θα χορηγεί διπλότυπη απόδειξη η οπoία θα φέρει την σφραγίδα του Συλλόγου και την υπογραφή του ταμία, του γραμματέα και του προέδρου του Συλλόγου. Δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις έχουν οι εγγεγραμμένοι ωε μέλη του Συλλόγου οι οποίοι είναι ταμειακώς εντάξει.
Τα μέλη του Συλλόγου που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για την εκλογή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούνται να καταθέσουν γραπτή αίτηση, η οποία πρέπει να κατατεθεί ή να αποσταλεί ταχυδρομικά με σφραγίδα ταχυδρομείου τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες προ των αρχαιρεσιών.
 
ΑΡΘΡΟ 6
Κανένα μέλος δεν διαγράφεται αν δε το δηλώσει εγγράφως στο Διοικητικό Συμβούλιο, το μέλος δε που θα διαγραφεί δεν δικαιούται να απαιτήσει την επιστροφή των συνδρομών που έχει ήδη καταβάλει. Μέλη του Σωματείου τα οποία καθυστερούν δυο (2) ετών συνδρομές μπορούν να διαγραφούν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Ομοίως μέλη  του Σωματίου ή της Διοικήσεως αυτού, τα οποία δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού, ή αντιδρούν στις επιδιώξεις του Συλλόγου ή με αποφάσεις των οργάνων του, υπέχουν εκτός των άλλων και πειθαρχική ευθύνη, υποκείμενα ανάλογα με τη βαρύτητα της πράξης στις ποινές
Α) Πρόστιμο μέχρι χιλίων (1000) δραχμών
Β) Προσωρινή αποβολή μέχρι ενός έτους, οι οποίες επιβάλλονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
Γ) Οριστική αποβολή σύμφωνα με το άρθρο 88Α.Κ. με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών.
 
ΑΡΘΡΟ 7
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνελεύσεως ανακηρύσσονται:
·         Συνδρομητές οι προσφέροντες εφ’ άπαξ το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50000)δραχμών και άνω.
·         Δωρητές οι προσφέροντες εφ’ άπαξ σε χρήμα ή σε είδος το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200000)δραχμών και άνω.
·         Ευεργέτες οι προσφέροντες εφ’ άπαξ σε χρήμα ή σε περιουσιακό στοιχείο το ποσό των δύο εκατομμυρίων (2.000.000) δραχμών και άνω.
·         Μεγάλοι ευεργέτες οι προσφέροντες σε χρήμα ή περιουσιακό στοιχείο το ποσό των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δραχμών και άνω.
Άπαντες οι ανωτέρω καταχωρούνται στο βιβλίο Συνδρομητών και Ευεργετών που τηρείται στο Σύλλογο με ευθύνη του Γραμματέα του Συλλόγου.
 
ΑΡΘΡΟ 8
Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από την Γενική Συνέλευση πρόσωπα τα οποία κατέχουν εξέχουσα θέση στην κοινωνία, άξια αυτής της τιμής και τα οποία έχουν προσφέρει υπηρεσίες στο Σύλλογο ή την γενέτειρα Δάφνη (Στρέζοβα). Τα επίτιμα μέλη μετέχουν στις συνεδριάσεις χωρίς ψήφο.
 
 
ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
ΑΡΘΡΟ 9
Οι πόροι του Συλλόγου συνίστανται :
·         Aπό τα δικαιώματα εγγραφής
·         Aπό τις συνδρομές των μελών
·         Aπό τα εισοδήματα των υπαρχόντων κεφαλαίων
·         Aπό τυχόν δωρεές και κληροδοτήματα
·         Aπό τα έσοδα αγορών, συναυλιών, χοροεσπερίδων, εκδρομών ή άλλων γιορτών που διοργανώνονται από το Σύλλογο προς όφελός του καθώς και κάθε άλλου εσόδου.
 
 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΑΡΘΡΟ 10
Ο Σύλλογος διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από επτά (7) μέλη, όλοι Έλληνες πολίτες οι οποίοι διαθέτουν όλα τα υπό του Αστικού Κώδικα και λοιπών νόμων του Κράτους οριζόμενα προσόντα. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου διενεργούνται ανά διετία, γνωστοποιούμενες προ διμήνου, με μυστική ψηφοφορία από τη Γενική Συνέλευση των μελών η οποία πρέπει να βρίσκεται σε απαρτία.
Συγχρόνως εκλέγεται και ελεγκτική επιτροπή, με δύο αναπληρωματικά μέλη, με σκοπό των έλεγχο της διαχείρισης της περιουσίας του Συλλόγου, δικαιούμενη οποτεδήποτε να λάβει γνώση της διαχείρισης. Την καταμέτρηση των ψηφοδελτίων ενεργεί τριμελής εφορευτική επιτροπή που αποτελείται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και δύο μέλη εκλεγόμενα από αυτήν . Εκτός από τα τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται και τρία, κατά σειρά επιτυχίας, ως αναπληρωματικά.
 
ΑΡΘΡΟ 11
Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του, με μυστική ψηφοφορία, τον Πρόεδρο, έναν Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία.
 
ΑΡΘΡΟ 12
Οι Σύμβουλοι μπορούν να είναι εκλέξιμοι σε κάθε εκλογή. Σε περίπτωση θανάτου, παραιτήσεως ή ανικανότητας κάποιου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή μη προσέλευσης αδικαιολόγητα επί τέσσερις συνεχείς συνεδριάσεις, καλείται από τον Πρόεδρο ο αναπληρωματικός που έχει λάβει τις περισσότερες ψήφους, κατά σειρά επιτυχίας, και κηρύσσεται αυτοδίκαια έκπτωτος αυτός που απείχε. Εάν δεν υπάρχει αναπληρωματικό μέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο συμπληρώνει την θέση που έχει κενωθεί με αυτόν τον τρόπο με αυτόν που έχει λάβει τις περισσότερες ψήφους μετά τους επιλαχόντες.
 
ΑΡΘΡΟ 13
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικά μία τουλάχιστον φορά το μήνα, έκτατα δε όταν το ζητήσει είτε ο Πρόεδρος είτε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
 
ΑΡΘΡΟ 14
Για τη νόμιμη απαρτία του Διοικητικού Συμβουλίου, απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον (4) εκ των επτά (7) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά την πλειοψηφία των παρόντων μελών, ενώ σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του Προέδρου. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται στο βιβλίο Πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να καλεί στις συνεδριάσεις του ως συμπαρέδρους έγκριτα μέλη του Συλλόγου ή μέλη τα οποία είναι ειδικοί επί ορισμένων θεμάτων, όποτε παραστεί ανάγκη για τον πληρέστερο διαφωτισμό του.
 
ΑΡΘΡΟ 15
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διορίζει αντιπροσώπους του εκτός της έδρας του Συλλόγου, οι οποίοι μπορούν να εκπροσωπούν αυτό σε κάθε σχέση μέσα στον κύκλο των νόμιμων δικαιωμάτων του.
 
ΑΡΘΡΟ 16
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί το Σύλλογο σε όλες τις σχέσεις του, ενώπιον όλων των δικαστικών και διοικητικών αρχών, συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεδρίαση και τα μέλη του Συλλόγου σε Γενικές Συνελεύσεις, διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων των μελών, ανακοινώνει το σκοπό της συνεδρίασης, δίνει το λόγο στον αιτούντα και τον αφαιρεί από τους παρεκτρεπομένους, εκτελεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, των οποίων η εκτέλεση δεν ανατέθηκε σε συγκεκριμένα πρόσωπα, υπογράφει όλα τα έγγραφα του Συλλόγου, υπογράφει τις αποδείξεις πληρωμής και είσπραξης, εποπτεύει στις ψηφοφορίες και εκλέγει τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής, στην οποία προεδρεύει, απαγορεύει κάθε κομματική και προσωπική συζήτηση καλώντας στην τάξη τους παρεκτρεπομένους, διαλύει την συνεδρίαση όποτε συμβεί κάποια ταραχή, κηρύττει την έναρξη και τη λήξη κάθε συνεδριάσεως, επαγρυπνεί για την τήρηση και εφαρμογή των διατάξεων του Καταστατικού, και των σχετικά διατάξεων της νομοθεσίας που αφορά τα Σωματεία.
 
ΑΡΘΡΟ 17
Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.
 
ΑΡΘΡΟ 18
Ο Γενικός Γραμματέας τηρεί την αλληλογραφία του Συλλόγου, προσυπογράφει τα έγγραφα που εκδίδει ο Πρόεδρος και τις αποδείξεις πληρωμής και είσπραξης, συντάσσει την ανά διετία έκθεση εργασιών του Συλλόγου, φυλάει τα έγγραφα του Συλλόγου και τη σφραγίδα του και κρατά τα εξής βιβλία :
α) Βιβλίο Μητρώου των μελών του Συλλόγου
β) Βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων
γ) Βιβλίο στο οποίο αναγράφονται κατά κατηγορίες οι ευεργέτες και οι δωρητές του Συλλόγου
δ) Αρχείο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων.
Το Γενικό Γραμματέα απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εκλεγόμενο από τον ίδιο ή τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
 
ΑΡΘΡΟ 19
Ο Ταμίας του Συλλόγου κρατά το ταμείο, τους ισολογισμούς και απολογισμούς του Συλλόγου, ενεργεί τις εισπράξεις για διπλότυπων αποδείξεων εισπράξεων θεωρημένων και υπογεγραμμένων από τον Πρόεδρο, το Γραμματέα και τον Ταμία .Εκτελεί τις πληρωμές των υποχρεώσεων του Συλλόγου (Ο.Τ.Ε., ΔΕΗ, κοινόχρηστα κ.λ.π.) λαμβανομένων και εξοφλημένων των σχετικών αποδείξεων και τις πληρωμές τρίτων με αποδείξεις διπλότυπες φέρουσες τον τίτλο του Συλλόγου και την υπογραφή του Προέδρου, του Γραμματέα και Ταμία αυτού. Το χείρας του ποσό δεν δύναται να υπερβαίνει τις 50.000 δρχ. Το βιβλίο του Ταμία είναι βιβλίο ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ. Ο Ταμίας στερείται ψήφου στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για ζητήματα που αφορούν τα καθήκοντα και τη διαχείριση του Ταμείου και τον ίδιο. Για να αποσύρει οποιοδήποτε ποσό από τις τράπεζες, απαιτείται έγγραφο με την υπογραφή του Προέδρου, του Γραμματέα και του ίδιου.
 
ΑΡΘΡΟ 20
Όταν απουσιάζει ο Ταμίας τον αναπληρώνει άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο υποδεικνύεται από τον ίδιο ή τον Πρόεδρο και με δική τους ευθύνη.
 
 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 21
Ο Πρόεδρος συγκαλεί υποχρεωτικά τα μέλη του Συλλόγου, με έγγραφη πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση μια φορά τουλάχιστον ανά διετία . Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέλθει και έκτακτα όποτε κρίνει αυτό αναγκαίο το ΔΣ ή το ζητήσουν εγγράφως για ορισμένα θέματα το ½ των ταμειακώς εντάξει τακτικών μελών. Η μέρα της Συνελεύσεως πρέπει να είναι Κυριακή.
 
ΑΡΘΡΟ 22
Η Συνέλευση λογίζεται εν απαρτία όταν τα παρόντα μέλη είναι τα 3/5 του αριθμού των ψηφισάντων στις τελευταίες αρχαιρεσίες του Συλλόγου για την ανάδειξη του παρόντος ΔΣ και οι αποφάσεις της λαμβάνονται διά απλής ψηφοφορίας των ψηφισάντων μελών. Σε περίπτωση μη απαρτίας της Γενικής Συνέλευσης, αυτή επαναλαμβάνεται εντός οκτώ ημερών και λογίζεται εν απαρτία με όσα είναι τα παρόντα μέλη.
 
ΑΡΘΡΟ 23
Κατά την τακτική Γενική Συνέλευση αναγιγνώσκεται η έκθεση των πεπραγμένων από τον Πρόεδρο ή το Γ. Γραμματέα, ο ισολογισμός και απολογισμός των εσόδων και εξόδων της διετίας, καθώς και η έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για όλα τα ζητήματα τα οποία σύμφωνα με το παρόν καταστατικό υπάγονται στην αρμοδιότητά της, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.
 
ΑΡΘΡΟ  24
Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρίζονται  στο βιβλίο των Πράξεων και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα, αφού αναγνωσθούν και εγκριθούν από την Γενική Συνέλευση.
 
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 25
Οι αρχαιρεσίες θα διενεργούνται ανά διετία και θα γνωστοποιούνται τουλάχιστον προ διμήνου.
 
ΑΡΘΡΟ 26
Ο ισολογισμός και ο απολογισμός των εσόδων και των εξόδων του Συλλόγου, εκάστου ετου7, καταρτίζεται στο τέλος του έτους με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου .
 
ΑΡΘΡΟ 27
Ο Σύλλογος τελεί τη επέτειο του την ημέρα της Πεντηκοστής
(Αγίας Τριάδος).
 
ΑΡΘΡΟ 28
Ο Σύλλογος έχει τη δική του σφραγίδα, η οποία παριστάνει στο μέσον γυναίκα η οποία θερίζει και κρατάει στο ένα χέρι δρεπάνι και στο άλλο στάχυα σιταριού, γύρω δε τις λέξεις <<Σύλλογος-Αθήναι 1936>>.Εχει επίσης δική του Σημαία η οποία φέρει το σταυρό και την ίδια ανωτέρω παράσταση.
 
ΑΡΘΡΟ 29
Η διάλυση του Συλλόγου ή η τροποποίηση του Καταστατικού αποφασίζεται όπως ο νόμος ορίζει δια πλειοψηφίας των ¾ τω μελών του, η δε απαρτία της Γενικής Συνέλευσης απαιτεί τη παρουσία του ½ των ταμειακός εντάξει μελών. Σε περίπτωση διάλυσης του Σωματείου, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης  των μελών, κοινοποιείται αντίγραφο της απόφασης της Συνέλευσης των μελών, κοινοποιείται αντίγραφο της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μελών περί διαλύσεως του, με μέριμνα του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως, εντός μηνός από τη λήψη της, στο αρμόδιο Πρωτοδικείο προς εγγραφή στο κατά το άρθρο 78 από το Α.Κ. βιβλίο.
 
 ΑΡΘΡΟ 30
Η περιουσία του διαλυομένου Συλλόγου περιέρχεται σχολεία της Δάφνης (Στρέζοβας) προ εξυπηρέτηση των αναγκών τους .
 
ΑΡΘΡΟ 31
Το Καταστατικό αυτό που αποτελείται συνολικά από 31 άρθρα διαβάστηκε,συζητήθηκε και ψηφίστηκε κατ ‘ άρθρο και στο σύνολό του υπογράφθηκε από τα μέλη του σε Γενική Συνέλευση, που έγινε 30-1-2000 στην Αθήνα.